1 DEFINITIES
1.1 "Koper" betekent de persoon of organisatie die de goederen van de verkoper koopt of ermee instemt de goederen van de verkoper te kopen;
1.2 "Consument" heeft de betekenis die wordt toegekend in artikel 12 van de Unfair Contract Terms Act 1977;
1.3 "Contract" betekent het contract tussen de verkoper en de voper voor de verkoop en aankoop van goederen waarin deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen;
1.4 "Goederen" betekent de artikelen die de Koper aanvaardt van de Verkoper te kopen;
1.5 "Verkoper" betekent Smart-Indicators Nederland die eigenaar en exploitant is van www.smart-indicators.eu
1.6 "Voorwaarden" betekent de in deze overeenkomst opgenomen verkoopvoorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden die door Verkoper schriftelijk zijn overeengekomen;
1.7 "Website" betekent www.smart-indicators.eu.

2 VOORWAARDEN
2.1 Niets in deze Algemene Voorwaarden doet afbreuk aan de wettelijke rechten van de koper als consument.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de verkoop van goederen door de verkoper aan de koper en prevaleren boven alle andere documentatie of communicatie van de koper.
2.3 De aanvaarding van de levering van de goederen wordt beschouwd als een afdoend bewijs van de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden door de koper.
2.4 Elke wijziging van deze Algemene Voorwaarden (met inbegrip van eventuele speciale voorwaarden die tussen de partijen zijn overeengekomen) is niet van toepassing, tenzij schriftelijk overeengekomen door de verkoper.
2.5 Eventuele klachten dienen gericht te worden aan het in artikel 1.5 genoemde adres van verkoper.

3 BESTELLINGEN
3.1 Alle bestellingen van goederen worden beschouwd als een aanbod van de koper om goederen te kopen overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden en zijn onderworpen aan aanvaarding door de verkoper. De verkoper kan ervoor kiezen om een bestelling om welke reden dan ook niet te accepteren.
3.2 Indien de door de koper bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn, wordt de koper hiervan op de hoogte gesteld en krijgt hij de mogelijkheid om ofwel te wachten tot de goederen uit voorraad leverbaar zijn, ofwel de bestelling te annuleren en binnen 28 dagen een volledige terugbetaling te ontvangen.
3.3 Bij het plaatsen van een bestelling via de website worden de technische stappen die de koper moet nemen om het bestelproces te voltooien, weergegeven in het winkelwagentje van de koper.

4 PRIJS EN BETALING
4.1 De prijs van de goederen is de prijs die op de website is vastgesteld. De prijs is inclusief BTW. De prijs is exclusief verzendkosten.
4.2 De totale aankoopprijs, inclusief BTW en eventuele verzendkosten, zal worden weergegeven in het winkelwagentje van de koper voordat de bestelling wordt bevestigd.
4.3 Na ontvangst van de bestelling bevestigt de verkoper per e-mail de gegevens, beschrijving en prijs van de goederen, samen met informatie over het recht om te annuleren indien de koper een consument is.
4.4 Betaling van de prijs plus BTW en verzendkosten dient volledig te geschieden vóór verzending van de goederen.

5 RECHTEN VAN DE VERKOPER
5.1 De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op de website periodiek bij te werken, hetgeen niet gegarandeerd kan worden voor een bepaalde periode. De verkoper zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de prijzen correct zijn op het moment dat de koper een bestelling plaatst
5.2 De Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen op elk moment van de website te verwijderen.
5.3 De Verkoper is tegenover wie dan ook niet aansprakelijk voor het terugtrekken van goederen van de website of voor het weigeren van de verwerking van een bestelling.

6 LEEFTIJD VAN TOESTEMMING
6.1 Wanneer goederen alleen mogen worden gekocht door personen van een bepaalde leeftijd zal de koper bij het plaatsen van een bestelling worden gevraagd om te verklaren dat zij de juiste wettelijke leeftijd hebben om de goederen te kopen.
6.2 Indien de verkoper ontdekt dat de koper niet het recht heeft om bepaalde goederen te bestellen, heeft de verkoper het recht om de bestelling onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren.

7 LEVERING
7.1 Binnen de EU geleverde goederen worden normaal gesproken binnen 5-7 werkdagen na acceptatie van de bestelling geleverd.
7.2 Indien een specifieke leveringsdatum is overeengekomen en deze leveringsdatum niet kan worden gehaald, wordt de koper op de hoogte gebracht en in de gelegenheid gesteld om een nieuwe leveringsdatum overeen te komen of een volledige terugbetaling te ontvangen.
7.3 Verkoper zal zich naar redelijkheid inspannen om de overeengekomen leveringsdatum te halen. Het tijdstip van levering is in geen geval van wezenlijk belang en de verkoper is niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, schade of uitgaven van de koper of een derde partij die direct of indirect voortvloeien uit het niet naleven van een geschatte leveringsdatum.
7.4 Levering van de goederen zal geschieden op het adres van de koper dat in de bestelling is vermeld en de koper zal alle nodige regelingen treffen om de goederen in ontvangst te nemen telkens wanneer deze voor levering worden aangeboden.
7.5 Het risico van de goederen gaat over op de koper bij de levering van de goederen, of wanneer de Koper de goederen niet in ontvangst neemt op het overeengekomen tijdstip, op het moment dat de levering werd geprobeerd.
7.6 De eigendom van de goederen gaat pas over op de koper nadat de prijs volledig is betaald.


8 ANNULERING EN RETOURZENDING
8.1 De koper kan de bestelling om welke reden dan ook annuleren tot op het moment van verzending en alle betalingen van de koper zullen binnen 28 dagen volledig worden terugbetaald.
8.2 De koper zal de goederen onmiddellijk na ontvangst inspecteren en zal de verkoper per e-mail binnen 7 dagen op de hoogte brengen als de goederen beschadigd zijn of niet voldoen aan een van de contracten. Indien de koper dit nalaat, wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
8.3 In geval van een klacht over een gebrek of schade dient de koper de goederen binnen 28 dagen na levering aan de verkoper te retourneren. De koper heeft recht op vervanging of volledige terugbetaling (inclusief verzendkosten) plus eventuele retourzendkosten indien de goederen in feite defect zijn.
8.4 Als u een consument bent, hebt u het recht om, naast uw andere rechten, het contract te annuleren en een terugbetaling te ontvangen door de verkoper per e-mail binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen te informeren.
8.5 De goederen moeten door de koper op kosten van de koper worden geretourneerd binnen 14 dagen na annulering in de originele verpakking en moeten voldoende verzekerd zijn tijdens de terugreis. De koper ontvangt een terugbetaling van alle betaalde bedragen voor de goederen (inclusief eventuele verzendkosten), met uitzondering van de retourzendkosten. Indien de koper nalaat de goederen terug te sturen na annulering, heeft de verkoper het recht om de kosten voor het terughalen van de goederen van de koper af te trekken.
8.6 De koper dient bij de terug te zenden goederen duidelijk het ordernummer van de verkoper te vermelden
8.7 Indien wordt vastgesteld dat de geretourneerde goederen beschadigd zijn door de schuld van de koper, is de koper aansprakelijk voor de kosten van het herstellen van dergelijke schade.

10 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Behoudens voor zover de wet dit impliceert wanneer de koper als consument handelt, zijn de rechtsmiddelen van de koper in geval van schending van deze Algemene Voorwaarden door de verkoper beperkt tot schade die in geen geval de prijs van de goederen zal overschrijden en de verkoper zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade of enige andere schad
10.2 Niets in deze Algemene Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van de verkoper uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid van de verkoper of die van de vertegenwoordigers of werknemers van de verkoper.

11 AFSTAND VAN RECHTEN
Geen enkele afstand door de verkoper (uitdrukkelijk of stilzwijgend) bij de uitoefening van zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst doet afbreuk aan zijn rechten om dit in de toekomst te doen.

12 OVERMACHT
De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van zijn verplichtingen indien de vertraging of niet-nakoming het gevolg is van gebeurtenissen of omstandigheden buiten zijn redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overmacht, stakingen, uitsluitingen, ongevallen, oorlog, brand, het uitvallen van een communicatie-, telecommunicatie- of computersysteem, het uitvallen van installaties of machines of een tekort aan of het niet beschikbaar zijn van grondstoffen uit een natuurlijke leveringsbron, en de verkoper heeft recht op een redelijke uitbreiding van zijn verplichtingen.

13 SCHEIDBAARHEID
Indien een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt geacht om welke reden dan ook door een bevoegde rechtbank, zal een dergelijke bepaling worden verbroken en zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven alsof deze Algemene Voorwaarden waren overeengekomen met de ongeldige onwettige of niet-afdwingbare bepaling verwijderd.

14 WIJZIGINGEN IN VOORWAARDEN EN CONDITIES
De verkoper heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, maar dit recht heeft geen invloed op de bestaande Algemene Voorwaarden die door de koper bij de aankoop zijn aanvaard.

15 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Europese wetgeving en de partijen onderwerpen zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie van het European hof.

16 BETALINGEN VIA KLARNA
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.
Achteraf Betalen
U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna . Algemene informatie over Klarna vindt u hier . Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2024 smart-indicators | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel